Personuppgift- och integritetspolicy (GDPR)


1. Allmänt

XBM-företagen, vill med denna personuppgifts- och integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftning. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. XBM har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

XBM-företagen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, oss. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 7.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

XBM-företagen samlar in personuppgifter om dig när du:
  • pNär du deltar i utvecklingsprojekt och produktionsutvecklingsprojekt kring våra produkter. Rättslig grund: fullgörande av avtal Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress Lagringstid: 7 år
  • Har kontakter med någon av våra medarbetare via e-post, via telefon eller vår webbplats. Rättslig grund: Berättigat intresse Kategorier av personuppgifter: Personnamn, befattning, telefonnummer, E-post, adress Lagringstid: 7 år
  • När du gör en förfrågan kring våra tjänster/produkter. Rättslig grund: Fullgörande av avtal Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, företagsnamn, adress Lagringstid: 7 år
  • När du tecknar avtal med oss kring leverans av tjänster/produkter. Rättslig grund: Fullgörande av avtal Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress Lagringstid: 7 år
  • När du är leverantör, eller kontaktperson för leverantör, till oss. För att kunna beställa hos dig, eller komma i kontakt med dig vid frågor, behöver vi behandla dina kontaktuppgifter. Det ligger i vårt berättigade intresse att kunna komma i kontakt med dig för att säkerställa tillgång till de förnödenheter och tjänster vi behöver för att kunna utveckla och behålla vår verksamhet Rättslig grund: Fullgörande av avtal, berättigat intresse Kategorier av personuppgifter: Personnamn, telefonnummer, E-post, adress till företaget Lagringstid: 7 år
XBM-företagen använder inte cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om besökare på vår hemsida. Cookies används endast för att samla in information om de som har administratörsrättigheter på hemsidan.

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

XBM-företagen kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för XBM-företagena räkning, exempelvis IT-leverantörer och koncernbolag?. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer XBM-företagen tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata XBM-företagens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Förändringar av Personuppgifts- och integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om XBM-företagen genomför några väsentliga förändringar i Personuppgifts- och integritetspolicyn kommer vi att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell Personuppgifts- och integritetspolicy kommer även finnas publicerad på vår webbplats.

7. Rätt att begära information, rättelser mm

Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Integritetsskyddsmyndigheten och du hittar mer information på www.imy.se
Om du inte vill att XBM-företagen behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till oss.
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som XBM-företagen behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur XBM-företagen behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på www.xbm-ab.se